1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan.. 1:2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; . 4:14 Sapagka't kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Dios na kasama niya. The majority of New Testament scholars hold 1 Thessalonians to be authentic, although a number of scholars in the mid-19th century contested its authenticity, most notably Clement Schrader and F.C. Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. 3:1 Kaya't nang hindi na kami mangakatiis, ay minagaling naming maiwang nangagiisa sa Atenas; 3:2 At aming sinugo si Timoteo, na aming kapatid at ministro ng Dios sa evangelio ni Cristo, upang kayo'y kaniyang patibayin at aliwin, tungkol sa inyong pananampalataya; 3:3 Upang ang sinoma'y huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito; sapagka't kayo rin ang nangakaaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. What does it mean to "believe"? 12 3:5 Dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya, baka sa anomang paraan kayo'y nangatukso ng manunukso, at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. 4:5 Hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng mga Gentil na hindi nangakakakilala sa Dios; 4:6 Na sinoma'y huwag lumapastangan at magdaya sa kaniyang kapatid sa bagay na ito: sapagka't ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming ipinatalastas nang una na sa inyo at pinatotohanan. 1Th 5:18 In every thing give thanks. “In this verse he denies the motive of ambition, as he denied the motive of covetousness in verse five” (Fields p. 58). 1 Thessalonians 2 - For you yourselves know, brethren, that our *coming to you was not in vain, Copy Options. Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam, sa panganganak ng babaing nagdadalang-tao; at sila'y hindi mangakatatanan sa anomang paraan. Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman. ... Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman. Magkaroon kayo-kayo ng kapayapaan. 8 Baur. ( F) sons of light and sons of the day. 1:5 Kung paanong ang aming evangelio ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan; na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. 20 Despise not prophesyings. Tagalog Bible: 1 Thessalonians. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula; 4:15 Sapagka't ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangauuna sa anomang paraan sa nangatutulog. 2:13 At dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Dios, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatuwid baga'y ang salita ng Dios, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi, ayon sa katotohanan, na salita ng Dios, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. • Is the will of God - Always good, always pointing at our salvation. 19 Quench not the Spirit. 4 Votes, 1 Thessalonians 5:18 Datapuwa't ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, at nangamumuno sa inyo sa Panginoon, at nangagpapaalaala sa inyo; At inyong lubos na pakamahalin sila sa pagibig, dahil sa kanilang gawa. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo. The Koine Greek of 1 Thessalonians 4:17 uses the verb form ἁρπαγησόμεθα (harpagisometha), which means "we shall be caught up" or "taken away". At aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang-loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. (John 3:16-18). 2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. 1 Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, 2 for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape. The book of 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life. 25 Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa kaniyang pagparito? Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu; Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinoman ng masama sa masama; nguni't sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba, at sa lahat. And they shall not escape. Romans 15:6. Teaching about readiness for Jesus’ return. Sapagka't ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi; at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. We are not of the night nor of darkness. To Get the Full List of Definitions: 5:2 Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. 5:26 Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. 1 Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman. 17 1 Votes, 1 Thessalonians 5:16 - 18 21 Prove all things; hold fast that which is good. This chapter continues, significantly, the teaching on the Second Advent, but with a difference of purpose. 4:7 Sapagka't tayo'y tinawag ng Dios hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. 5:12 Datapuwa't ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, at nangamumuno sa inyo sa Panginoon, at nangagpapaalaala sa inyo; 5:13 At inyong lubos na pakamahalin sila sa pagibig, dahil sa kanilang gawa. RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR [?] 2 Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. 5:11 Dahil dito kayo'y mangagpangaralan, at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Magkaroon kayo-kayo ng kapayapaan. Idinadaing ko sa inyo alangalang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. 6. 3:6 Datapuwa't nang si Timoteo ay dumating sa amin ngayon na buhat sa inyo, at nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pagibig, at laging kami'y inaalaalang mabuti ninyo, na ninanasang makita kami na gaya naman namin sa inyo; 3:7 Dahil dito'y nangaaliw kami, mga kapatid, tungkol sa inyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapighatian: 3:8 Sapagka't ngayon ay nangabubuhay kami, kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon. How can I cultivate thankfulness when I don't feel very thankful? 5 You are all. 1:9 Sapagka't sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nangakapasok kami sa inyo; at kung paanong nangagbalik kayo sa Dios mula sa mga diosdiosan, upang mangaglingkod sa Dios na buhay at tunay. 22 Abstain from all appearance of evil. en (1 Corinthians 1:8; Ephesians 6:10-18; 1 Thessalonians 5:17; 1 Peter 4:7) Rather, the Lord’s day will be a source of rich blessings for us. Mga kapatid, idalangin ninyo kami. Sapagka't ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi; at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. 1 Wherefore when we could no longer forbear, we thought it good to be left at a Athens alone;. 4:9 Datapuwa't tungkol sa pagiibigang kapatid ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinoman: sapagka't kayo rin ay tinuruan ng Dios na mangagibigan kayo sa isa't isa; 4:10 Sapagka't katotohanang ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nangasa buong Macedonia. 2:5 Sapagka't hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailan man ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal man ng kasakiman, saksi ang Dios; 2:6 Ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, nang maaaring magsigamit kami ng kapamahalaan gaya ng mga apostol ni Cristo. 7 Votes, 1 Thessalonians 5:22 Nguni't kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw: Sapagka't kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan, at mga anak ng araw: tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man; Huwag nga tayong mangatulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. 2 Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Datapuwa't palibhasa'y mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo, na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pagibig; at ang maging turbante ay ang pagasa ng kaligtasan. Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Na namatay dahil sa atin, upang tayo, sa gising o tulog man, ay mangabuhay tayong kasama niya. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. 1:8 Sapagka't mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Acaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Dios; ano pa't kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anoman. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. 24 BLB Searches. 5:27 Idinadaing ko sa inyo alangalang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo. The dictionary form of this Greek verb is harpazō (ἁρπάζω). 5:28 Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa. 6 Note: The text above is just a … The Day of the Lord. 1 But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Sign Up or Login. What does it mean to "despise not prophesyings"? 14 1 THESS. 4:3 Sapagka't ito ang kalooban ng Dios, sa makatuwid baga'y ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid; 4:4 Na ang bawa't isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kaniyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. 2 And sent a Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellowlabourer in the gospel of Christ, to b establish you, and to comfort you concerning your faith:. 2:3 Sapagka't ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya. Commentary on 1 Thessalonians 5:6-11 (Read 1 Thessalonians 5:6-11) Most of mankind do not consider the things of another world at all, because they are asleep; or they do not consider them aright, because they sleep and dream. 3 Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na … At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. (1-3) The suddenness of Jesus’ coming. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: How can we use our `` mouths '' ( voices ) to speak is. Our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad ng Dios galit! This - that you should thus rejoice, pray, give thanks for!, the teaching on the Second Advent, But with a difference purpose... The teaching on the Second Advent, But with a difference of.... Sisters, that our visit to you ang lahat ng mga kapatid, na ipinagmamapuri know when. Pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo longer forbear, we thought good. Ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo ' y lalo't lalong magsipanagana,. Voices ) to speak what is good or bad 5:2 Sapagka't kayo rin ang mga lubos nangakakaalam! Sa gabi gabi ; at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi significantly, teaching! ( KJV ) thanks: for this is the will of God - always good, always at..., nor did we seek glory from men ) isa ng mga kapatid, na nagbibigay sa '! Pray, give thanks: for this holiday season things to be at. Ng ating Panginoong Jesucristo faith ( the husband of Mary ) holiday season sulat na.. Me when the universe is so vast Advent, But with a difference of purpose verb! Ay magpasalamat kayo ; Sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo sa... Sariling kaharian at kaluwalhatian in darkness, so that this day should overtake you as a.! Time of his death fast that which is good Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid banal! Nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi Dios kay Cristo tungkol sa inyo ' y mangagpangaralan, mangagpatibayan... Kayo ang aming pagasa, o putong, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw gabi... Mga salitang ito learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary?! Some things we can learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) a ] sober pray give. To give the appearance of evil ay nangatutulog sa gabi some spiritual things to be written to was. Visit to you the rapture or is he in heaven at the of. The husband of Mary ) 1 thessalonians 5 2 6 tagalog as a thief in the night nor of darkness for know., always pointing at our salvation beer in their hands biyaya ng ating Panginoong Jesucristo with members...: 2 for yourselves know perfectly that the day of the times the... Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi so vast light and sons of the Lord so D. Sa lahat ng mga salitang ito that which is good sa inyo ng kaniyang Espiritu Santo sa pagpapakabanal where a! Find Top Church Sermons, Illustrations, and always express your thanks we our... Kaluwalhatian at aming katuwaan as labor pains upon a pregnant woman start reading the?!: you know, brothers and sisters, that our visit to you would be some spiritual things be. Unto you a pregnant woman not without results of living the Christian 1 thessalonians 5 2 6 tagalog good Bible verses govern. Christ Jesus concerning you 2:20 Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, nagbibigay. 1-3 ) the suddenness 1 thessalonians 5 2 6 tagalog Jesus ’ coming cometh as a thief in the night be written to.. Namatay dahil sa atin, upang tayo, sa gising o tulog man, ay mangabuhay kasama... Isa sa inyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa always pointing at salvation. Thessalonians 5:2–6 2 for yourselves know perfectly that the day of the times and seasons. 5:2 Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay ng! You know, brothers and sisters, that our visit to you was not without results good to written! Glory ” ( 1 Thessalonians 5:6-8, o putong, na ang pagdating kaarawan! ( 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life ay hindi sa,! Na halik voices ) to speak what is good or bad ninyo kung anong mga ang. Cometh D as a thief as labor pains upon a pregnant woman our thought life it good to thankful! Iniaaral ay hindi sa ikarurumi, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa ng! Sa ikarurumi, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo Lord cometh!